Bryggesjefar

Følgjande 5 personer er bryggesjefar, ein for kvar av dei 5 bryggene  i Sandane Småbåthavn. Brygge E er den nye brygga på austsida mot Sandane sentrum. Brygge A er lengst aust og D i vest i den eldste havna. 

Bryggesjef: (pr. april 2020)

 • Brygge A : Atle Jan Føleide        997 06 094
 • Brygge B : Vacant                       Kontakt hamnesjef Lars Johan Sivertsen tlf 481 44 328
 • Brygge C: Ernfred Øygard          951 02 887
 • Brygge D:  Steve Johansen        970 34 390
 • Brygge E : Øystein Sivertsen      412 56 838

Oppgåvene til kvar enkelt bryggesjef er:

 •  Påsjå at alle har forskriftsmessige fortøyningar.
 • Ansvarleg for å sjekke forankring/fester, kjettingar etc.
 • Ansvarleg for dugnad for den enkelte brygge.
 • Sjå til at alle fellesfunksjonar virker tilfredstillande.
 • Sjå til at medlemmer som fritt kan nytte felles-straum for sporadisk bruk til verktøy, arbeidslys, m.v. og for batteriladar inntil 75 W, ikkje misbrukar dette. Dersom medlemmer skal bruke strøm utover dette skal det avtalast med hamnesjef. KUN medlemmar kan bruke straum !
 • Oversikt over festeanordningar på dei forskjellige brygger.
 • At kvar enkelt medlem held brygga ryddig.
 • Dersom her er ting å rapportere, gje melding til bryggesjef, ”husk vi er alle i same båt”.

Medlemmer pliktar å halde seg løpande orientert om meldingar på oppslagstavle og følgje pålegg frå styret og hamnesjefen. 

Skader og feil på anlegget, eller brot på havnereglane skal meldast til havnesjefen.Brot på reglene kan medføre tap av rettigheitar i laget. Del denne siden