Vedtekter

Nytt forslag til endring av §15 i vedtektene 

Som medlemmene i båtlaget kjenner til, har styret kome med framlegg til endring av §15 i vedtektene,- paragrafen som omhandlar innløysing av båtplass i anlegget vårt (se neste artikkel ). Styret har fått i hende også eit anna framlegg til endring av den same paragrafen, og det er Lars Bjørkeland som er forslagsstillar. Her er det snakk om ein ny § 15 i laget sine vedtekter:

Forslag til ny paragraf 15 i vedtektene.

Ved salg/omsetting av båtplass – skal laget ha forkjøpsrett – og plassen skal umiddelbart og seinast innan xx månader tilbydast ny eigar – etter ansinnitetsprinsippet. Prisen blir som tilsvarande prisa båtplass idag.
Selger skal ha 90% utbetalt og laget beheld 10 % av salgssummen (provisjon).

Viss ikkje båtplassen blir seld av laget innan xx månader – fell han tilbake til eigar – som kan selge plassen på det åpne markedet. Informasjon om salget skal sendast styret.

 Årsmøtet må såleis ta stilling til to endringsforslag når det gjeld § 15 i vedtektene. Det er krav om 2/3 fleirtal ved endring av vedtektene, jamfør §8.


Vedtektene omsatt til nynorsk og styrets forslag til endring av §15

Vedtektene omsatt til nynorsk og styrets forslag til endring av vedtektene
Vedtektene er nå omsatt til nynorsk, og §15 har fått eit tillegg om kompensasjon for prisstigning ved sal/innløysing av båtplassen (raudmerka). De omsatte vedtektene vist her kan kan difor sjåast på som styret sitt framlegg til vedtekter som skal handsamast på årsmøtet Onsdag 12. Mars 2008.

  

Vedtektene for Sandane Småbåtlag

§ 1 
Laget sitt navn skal vere Sandane Småbåtlag med initialane SSL.

§ 2 
Laget sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeidet med å
- nytte sjøen betre som fritidstilbod
- skape og halde ved like eit godt båtmiljø i trygge og trivelege båtanlegg
- sikre friareal og god utnytting av desse
- hindre forureining av sjø og strender
- spreie kunnskap om sjøvett, båtar og båtutstyr
- samarbeide lokalt og regionalt med andre lag om felles oppgåver innanfor ramma og formålet

§ 3 
Alle som arbeider for SSL sitt formål kan bli medlem. Medlemskapet følgjer kalenderåret. Utmelding må vere skriftleg og vere styret i hende innan utgangen av året. Medlemskapet forpliktar også til deltaking i førefallende arbeid i hamna og/eller verv i styret.

§ 4
Innan SSL kan det stiftast dellag etter vedtak av årsmøte. Desse laga blir økonomisk           
ansvarlege for disposisjonane sine. Utgiftene kan ikkje påførast Sandane Småbåtlag. Det skal førast eigne rekneskap for slike dellag. Rekneskap og budsjett skal godkjennast av styret i SSL og leggast fram for årsmøtet.

§ 5
Styret kan ekskludere medlem som arbeider til skade for laget. Medlem skal først motta varsel. Eksklusjon kan klagast til årsmøtet.

§ 6
Årsavgift skal vere innbetalt innan 1. juni.

§ 7
Medlemmer med meir enn 10 års ansiennitet, og som har fylt 70 år, kan etter søknad sleppe å betale årspengar og likevel ha fulle medlemsrettar.

§ 8
Ordinært årsmøte skal haldast innan utgangen av mars kvart år. Medlemmene skal kallast inn ved utlysning i lokalpressa eller skriftleg til kvar enkelt, minst ein månad i førevegen. Sakene skal nemnast i innkallinga. Andre saker som medlemmene ønskjer å få handsama på årsmøtet, skal vere styret i hende seinast 14 - fjorten - dagar etter utlysinga. Endring av vedtektene krev 2/3 fleirtal, elles vanleg fleirtal.

§ 9
Årsmøtet skal handsame:
- Årsmelding
- Revidert rekneskap
- Budsjett
- Årskontingent
- Hamneavgift
- Innkomne forslag
Val av styre: I styret sit 5 personar + 2 varamenn. Samtlege blir valde for 2 år. Årsmøtet vel formann, sekretær, kasserer, hamnesjef, styremedlem og varamenn.
Dersom SSL har dellag, skal formennene i desse sitje som medlemmer i styret.
Vala blir gjort slik at minst to medlemmer blir sitjande igjen i styret. Årsmøtet vel også revisor og valnenmd på 2 personar. Desse har ei funksjonstid på 1 år. Medlemmer av styret, revisor og valnemnd kan ikkje velgast utan å ha vore spurde på førehand og gjeve samtykke.

§ 10
SSL skal blir leia administrativt av styret. Styret kan velge bryggeformenn, 1 for kvar brygge. Dei valde bryggeformennene vil ved valet få utlevert ein stillingsinstruks som dei pliktar å følgje.

§11
Styret held møte så ofte det finn det nødvendig, og er vedtaksført når formannen og 2 styremedlemmer etter vanleg innkalling er til stades. Styret skal leggje fram årsmelding og revidert rekneskap, avslutta pr.31/12, for årsmøtet. Styret har høve til å oppnemne utval til hjelp i arbeidet sitt.

§12
Ved oppløysning av laget skal mogelege midlar setjast av til eit fond disponibelt for eit liknande lag som måtte bli starta seinare.

§13
Medlemmer som melder seg ut eller av andre årsaker mistar medlemskap, mistar samtidig alle opparbeidde rettar (ansiennitet) til hamne -, brygge -, opplags - plass og andre gode laget tilbyr. Ved seinere innmelding i laget, må desse rettane opparbeidast på nytt frå grunnen av.

§ 14
Overdraging. Med overdraging meiner ein at ein båtplass eller eit medlemskap blir overført til ein annan person vederlagsfritt. Alle opparbeidde rettar og tilhøyrande plikter går over til nytt medlem. Den som overdrar plassen sin, mistar såleis dei opparbeidde rettane sine.
Eit medlem som ønskjer å overdra båtplassen sin, kan gjere dette dersom plassen blir overdratt til foreldre, ektefelle, sambuer, barn, svigerbarn eller barnebarn.
Overdraging til andre kan skje dersom det ligg spesielle forhold til grunn for dette.  
Alle former for overdraging skal først leggast skriftleg fram for styret til godkjenning.
Styret gjev så skriftleg melding om overdraginga er godkjent eller avslått.

§ 15 
Dersom eit medlem ønskjer å selje båtplassen sin i hamna, skal selgar gjeve styret skriftleg melding om dette. SSL har forkjøpsrett og kjøper plassen til maksimum kostpris, det vil seie til selgar sitt maksimale innskot i hamna, men med kompensasjon for prisvekst i samsvar med konsumprisindeksen.
SSL bestemmer salssummen og syter for at plassen blir seld vidare. Selgar får utbetalt sitt tilgodehavande når plassen er videreseld.
Dersom SSL ikkje har selt plassen vidare innan 6 måneder etter at selgar har gjort kjent ønskje om sal, kan selgar fritt selje plassen. Ved fritt sal pliktar selgar skriftleg å informere styret om kjøpar sitt namn og adresse.                                                                                                                                                                                                                       § 16

Båteigarar som lagrar båtar på areal som småbåtlaget disponerar, skal være medlem av laget.

Langtidslagring av båtar på same areal skal godkjennast av styret for maksimalt eit år av gangen.


Vedtektene er godkjent i årsmøtevedtak Mars 2014
 VEDTEKTER PÅ BOKMÅL SOM ERSTATTAS MED NYNORSK UTGÅVE
§ 1
Laget sitt navn skal være Sandane Småbåtlag med initialene SSL.

§ 2
Laget sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeidet med å:

 • benytte sjøen bedre som fritidstilbud
 • skape og holde vedlike et godt båtmiljø i trygge og trivelige båtanlegg
 • sikre friareal og god utnytting av disse
 • hindre forurensning av sjø og strender
 • spre kunnskap om sjøvett og båter/-utstyr
 • samarbeide lokalt og regionalt med andre lag om felles oppgaver innenfor rammen og formålet
§ 3  
Enhver som arbeider for SSL sitt formål kan bli medlem. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmelding må være skriftlig og være styret i hende innen utgangen av året. Medlemskapet forplikter også deltakels i forefallende arbeider i havna og/eller verv i styret.    

§ 4  
Innen SSL kan det stiftes dellag etter vedtak av årsmøte. Disse lagene blir økonomisk ansvarlige for sine disposisjoner. Utgiftene kan ikke påføres Sandane Småbåtlag. Det skal føres egne regnskap for slike dellag. Regnskap og budsjett skal godkjennes av styret i SSL og legges fram for årsmøte.    

§ 5  
Medlem som arbeider til skade for laget, kan av styret, etter gitt advarsel, bli ekskludert. Eksklusjonen kan klages til årsmøtet.  

§ 6  
Årsavgift skal være innbetalt innen 1. Juni.  

§ 7  
Medlemmer med mer enn 10 års ansiennitet, og som har fylt 70 år, kan på anmodning slippe å betale årspenger og likevel ha fulle medlemsrettigheter.  

§8  
Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av Mars hvert år. Medlemmene skal innkalles ved utlysning i lokalpressen eller skriftlig til hver enkelt minst  en måned forut. Og sakene skal nevnes i innkallingen. Andre saker som medlemmene ønsker å få behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest 14 -fjorten- dager etter utlysningen. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall, ellers vanlig flertall.

§ 9  
Årsmøtet skal behandle:  
 • Årsmelding
 • Revidert regnskap
 • Budsjett
 • Årskontigent
 • Havneavgift
 • Innkomne forslag
Valg av styre: Det skal bestå av 5 personer + 2 varamenn. Samtlige blir valgt for 2 år. Årsmøtet velger Formann, Sekretær, Kasserer, Havnesjef, Styremedlem og Varamenn.  
Dersom SSL har dellag, skal formennene i disse sitte som medlemmer i styret. Valgene gjøres slik at minst to medlemmer blir sittende igjen i styret.  
Årsmøtet velger også Revisor og Valgnemd på 2 personer. Disse har en funksjonstid på 1 år. Medlemmer av styret, revisor og valgnemd kan ikke velges uten å ha vært spurt på forhånd og gitt sitt samtykke.  

§ 10  
SSL skal ledes administrativt av styret. Styret skal velge bryggeformenn, 1 for hver brygge. De valgte bryggeformenn vil ved valget få utlevert en stillingsinstruks som de plikter å følge.  

§ 11  
Styret holder møter så ofte de føler det nødvendig, og er vedtaksfør når formannen og 2 styremedlemmer etter vanlig innkalling er til stede.  
Styret skal legge fram årsmelding og revidert regnskap, avsluttet pr. 31/12, for årsmøtet. Styret har anledning til å oppnevne utvalg til hjelp i sitt arbeid.  

§ 12  
Ved oppløsning av laget skal mulige midler avsettes til et fond disponibelt for et lignende lag som måtte bli startet seinere.  

§ 13  
Medlemmer som melder seg ut eller av andre årsaker mister medlemskap, mister samtidig alle opparbeidde rettigheter (ansiennitet) til havne-, brygge-, og opplagsplass og andre goder laget tilbyr. Ved seinere innmelding i laget,  må disse rettigheter opparbeides på nytt fra grunnen av.  

§ 14  
Overdragelse - Med overdragelse menes at en båtplass eller et medlemskap blir overført til en annen person vederlagsfritt. Alle opparbeide rettigheter og tilhørende plikter overdras til et nytt medlem. Den som overdrar sin plass mister således sine opparbeide rettigheter.  
Et medlem som ønsker å overdra sin båtplass, kan gjøre dette dersom plassen blir overdradd til foreldre, ektefelle, samboer, barn, svigerbarn eller barnebarn. Overdragelse til andre kan skje dersom det foreligger spesielle forhold til grunn for dette.  
Enhver form for overdragelse skal først skriftlig forelegges styret for godkjenning. Styret meddeler så skriftlig om overdragelsen er godkjent/avslått.  

§ 15  
Dersom et medlem ønsker å selge sin båtplass i havna, skal selger underrette styret skriftlig om dette. SSL har forkjøpsrett og kjøper plassen til maksimum kostpris, det vil si maksimum selgers innskudd i havna.  
SSL bestemmer salgssummen og besørger plassen videresolgt. Selger får utbetalt sitt tilgodehavende når plassen er videresolgt.  
Dersom SSL ikke har videresolgt plassen innen 6 måneder etter at selger har meddelt ønske om salg, kan selger fritt selge plassen.  
Ved fritt salg plikter selger skriftlig å informere styret om kjøpers navn og adresse.                                                                                                                                                               § 16
Båteigarar som lagrar båtar på areal som småbåtlaget disponerar, skal være medlem av laget.
Langtidslagring av båtar på same areal skal godkjennast av styret for maksimalt eit år av gangen.

Vedtektene godkjent i årsmøtevedtak Mars 2014