Årsmøte 2019

Tysdag 26. februar 2019 kl. 1900 på Frydenbø Bilsenter

Vanlege årsmøtesaker

Matøkt

Saker må meldast skriftleg inn til  styret seinast 12.februar

 

- Styret -

Vond lukt i båten ?

Best Byrkjelo tilbyr no utleige av ozon-generator som etter reklamen skal fjerne vond lukt. Den kostar 390,-/døgn. 600,-/helg

Sjekk http://ozonutleie.no/ for meir info

 Lagt inn av: Bjørn Inge Solheim, 30.08.2018

     

ÅRSMELDING FOR SANDANE SMÅBÅTLAG 2016

 

Styret har sidan siste årsmøte, 1. mars 2016, vore samansett slik 


Leiar  Jan Petter Vereide

Hamnesjef Jon Ingar Sørebø 

Kasserar Sven T. Rylandsholm                                                               

Sekretær Thomas Falch Eide                                               

Styremedlem  Anders Gloppestad

Varamedlemmer   1. Roger Storøy, 2. Bjarte Holvik 1år                   

Revisor                     Øystein Sivertsen  1.år               

Valnemnd;                Geir Eikenæs og Per Ståle Husevåg 1år.

 

Laget sitt rekneskap er også siste året ført av Accoutor/Økonor. Dette fungerer godt for laget,  og er lagt inn som ein kostnad for komande år.

 

Styret har hatt 4 styremøter i året som har gått, og i tillegg, kontakt ved behov når det gjeld enkeltsaker og prosjekt.

 

Vi har ei bra  heimeside som vert oppdatert så godt som muleg gjennom året, og spesielt gjennom sesongen. www.sandanesmaabaatlag.com .

 

Det er pr. 14. mars 2017  110 medlemmar, ifølge listene frå Accountor.

 

 

 

DUGNAD OG VEDLIKEHALD

 

1.     Det har vore gjennomført dugnad og rydding på parkeringsplassen og brygger på våren.

 

2.     Reparert og laga nye landfeste for brygge E, då den eine var slitt av.

 

3.     Kontroll av el-anlegg og oppretta HMS-mappe. Oppdatert manglane.

 

4.     Vedlikehold og oppussing av slipp.

 

5.     Lagt ut delvis ny kjetting på brygge C.

 

6.     Skifta 2 gangbare utliggarar og 1 fortøyningsbom som vart skada i vinter på brygge C.

 

 

KAPASITET

 

I dag er det ingen ledige båtplassar i hamna.

 

VAKTHALD

 

Laget har også denne sesongen leigd Securitas til vakthald. Dette fungerer særs godt , og det er ikkje meldt om tjuveri eller hærverk på båtane.

 

SLIPPING

 

Kostander er steget betraktelig frå fjoråret grunna leige av kran som er vidarefakturert.

 

 

BÅTLAGRING PÅ LAND

 

Dette har gått greitt i inneverande vinter, ingen uhell er registrert verken ved opptak eller lagring.

 

 

ØKONOMI

 

Laget har no god økonomi, og laget har m. a. kunne bruke   pengar på vedlikehald i siste året. 50 000,- på konto pr. 1/3 2016. Sjå eige vedlegg for årsrekneskap 2016.

 

Laget er gjeldfritt.

 

Årsrekneskapen viser eit underskot på 25 858,14.

 

Styret   anbefaler at vi aukar havneleige samt kostand på slipp. Vi foreslår som sak til årsmøte at ein diskuterer fornying av landgangar og portar. Jon Ingar har henta inn pristilbod pålydande 142 286,-

 

 

Sandane 14.   mars   2017 , Thomas Falch Eide

 

 

Båttopptak

Hei!

 

Då er dato for årets båtopptak klar. Det er ordna kran til lørdag 29.oktober. Meir informasjon vil bli hengt opp på kvar enkel brygge. Øystein Sivertsen står for sjølve organiseringa rundt dette.

 

Mvh.

Thomas F. E.

Brygge A vert flytta og forlenga.

For å kunne ønske nye båtfolk velkomen i laget måtte styret sjå etter muligheiter for utviding. Inne i moloen såg vi muligheten til å forlenge brygge A ved å løyse den frå land innover og legge den parallelt med dei andre bryggene. Her skal vi få plass til sju nye plassar i lun og god havn.

Håpar utvidinga let seg gjennomføre uten at det skal bli for trangt.
 
                                                                                                       Odd Arne

Slik vert det etter utviding. Bilde er redigert.

Varsel om nyhende på heimesida

Dersom du ynskjer å bli varsla om nyhende som blir lagt ut på heimesida, for eksempel fellesturar, årsmøte, eller andre viktige beskjedar til medlemmane, ber vi om at du sender oss di E-post adresse slik at vi kan få registrert denne.


Send til janaslerustoen@hotmail.com 

Mvh. Jan Asle

Vel gjennomført dugnad på brygge C


Sjur kalla inn til dugnad på brygga søndag 28. oktober, og ein god gjeng møtte opp. Det vart gjort mykje godt arbeid på dei
timane det stod på takka god planlegging og godt forarbeid. 

Alle fortøyningane vart sjekka og det vart avdekka store slitasjeskadar og brudd på kjettingane både i vest og aust. Vi skifta ut begge vestover med ny, og skøyta inn frisk kjetting austover. Vi brukte alt vi hadde av ny kjetting pluss wire som vi henta inn frå naustet på Gloppestad i vår.

Vi hadde kranbil på plass. Vi løfta opp brygga og la under eit ekstra flyteelement under landgangen. No flyt den fint.
Det vart og skifta lyspærer i alle armaturane i havna.

Dugnaden vart avslutta med kjeks, kaffi og litt "søje". Vel blåst alle saman!

Odd Arne

Avstenging av vatnet

27/10-12

På grunn av fare for at slangar og kranar skal fryse, er vatnet avstengt på alle bryggene.


Odd Arne

Ny rampe for utsett av båtar frå tilhengar

Vi jobber med saken ang. å etablere en ny rampe for utsett av båtar frå tilhengar. Vi har vore i kontakt med grunneigarar, kommunen har overskot av masse som vi får og vi tenker å budsjettere for støyping i 2013. 

Målet er at denne rampen skal bli ferdig ila. våren 2013.

Jan Asle

Dette er området som skal gravast opp og byggast på.

Jord til overs ??

Båtlaget har no hatt en stor-dugnad der vi har fått rydda opp og grusa store delar av området nedanfor slaktehuset. Vi har planer om å etablere et grøntområde mellom sjøkanten og parkeringsplassen. I den anledning er vi ute etter nokre lass med jord slik at vi kan få laga til dette. Dersom nokon har overskudd av jord er vi interessert i det. 🤩

Styremøte 29.05

Det vart halde styremøte 29.05. Heile styret var samla.

Saker som var oppe var kjøp av grus til opprusting av parkeringsplassen, fordi vi likevel ikkje fekk fresemasse slik som vi trudde. Det vart vedteke å kjøpe grus slik at vi kunne gjennomføre den planlagte dugnaden. 
Vi er også blitt kontakta frå kommunen/Sandane rullebrettklubb ang. å bygge en skaterampe på området som vi disponerer. Det var enigheit om at vi ikkje har plass til dette. I alle fall så lenge slakteriet fortsatt står. Vi anbefalte alternative stadar og håper rullebrettklubben får ein plass å holde til.
Andre saker vi jobber med er å imøtekomme ønsker frå medlemmar som ønsker å flytte fra utsida av brygge E. Dette arbeidet er krevande da det er vanskelig å få kartlagt 100 % kven som eig alle plassane. Ellers er det blitt bestilt inn nummerskilt slik at heile hamna blir merka med nr. på båtplassane.
 
Leiaren.

Dugnad laurdag 2. Juni

Da blir det dugnad på båthamna igjen. Denne gangen skal vi planere langs veggen på slaktehuset samt gruse opp plassen og gangvegen rundt ved sjøkanten (plastringa)

Vi har fått tak i Fresemasse. (oppfresa asfalt) Vi kjem til å ha gravemaskin, hjullaster og traktor på plass denne dagen og vil arbeide en lang dag. Vi treng nåken "handfolk" med spade grafse og rive til å pynte litt på kantane. Sia det blir en lang dag, kunne det være greit om folk stiller på fleire tidspunkt utover dagen slik at det ikkje blir så mange timar på kvar. Maskinene vil gå heile dagen og utover kvelden. Vi starter opp kl 08:00. Et par mann til ei kvar tid vil vi nok ha bruk for. Vi ber om at mest muleg blir fjerna frå området seinast dagen FØR dugnaden. Krybber, båtvogner og båtar må flyttast vekk frå plassen, ellers må eigarane være på plass og flytte unna og sette tilbake på ferdig planert område. Er været fint vil vi prøve å lage til med litt grilling og sosialt om kvelden etter dugnaden.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Da var dugnaden unnagjort og det vart lagt ned en kjempeinnsats. Sjå bilder frå dugnaden i egen fane som ligg under "båthavna"

Ny båtrampe i hamna

Under møtet med bryggesjefane sist veke, kom der innspel og ønske om ein betre rampe for sjøsetting av båtar på hengar. Det var forslag om å lage ein rampe mellom det nye pumpehuset til kommunen og kaia ved det gamle tankanlegget. No har styret vore i kontakt med kommunen og dei var svært positive til å finne ei god løysing på dette, då dei uansett skal fikse opp fjæra i området der. Vi var enige om å holde kontakta framover, så får vi bare vente å sjå om det lar seg gjennomføre. Graving av grøft og bygging av pumpehus kjem ikkje i gang før etter sommarferien en gang.

 
Jan Asle

Landgang på Brygge E

Siste par dagane har vi hatt vind fra sørvest og den har ført til problemer med landgangen på brygge E. Brygga flyttar seg mykje og ved full fjære kjem den veldig nær land. Vi har prøvd å gjere tiltak mot dette men har ikkje lykkast med det. Vi ber om at medlemmane ser litt etter dette når de er nede på hamna og seier i frå viss landgangen er på ville vegar. Vi ser for oss at vi må justere ankerkjettingane på brygga for å løyse dette problemet.

 
Jan Asle

Demparar på fortøyning

Angåande punkt 6. i hamnereglane, bruk av demparar på fortøyningane.

Vi har registrert at det er ein del båtar som ligg fortøyd uten demparar på fortøyningane. Vi oppfordrar alle til å få orden på dette. Det sparer både båtane og kaianlegget for unødig slitasje.
 
Formannen.

Møte med bryggesjefane

På båthamna

Hamnesjefen kallar inn til møte med alle bryggesjefane på båthamna Onsdag 09.Mai kl 18:00
Vi håpar alle kan møte slik at vi får organisert planane vidare.
Kaffi og is er ifølge Kristin obligatorisk  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.05

Vi hadde møte i båthavna onsdag kveld. Med unntak av en var alle bryggesjefar til stades. Vi Gjekk over alle pirane og fekk langt på veg oversikt over eigarar av båtplassane, men litt gjenstår. Vi planla vedlikehold og pri 1 er å sjekke/reparere fortøyningane av bryggene. En del andre punkt ang. viktige reparasjonar vart også registrert. En ny stordugnad blir planlagt etter at alle konfirmasjonshelgane er forbi.
Vi planlegg også å flytte brygge A for å få utnytta plassen betre i indre havna.

Styremøte 26.04.12


 
Den 26.04 hadde det nye styret sitt første styremøte. I tillegg til gjennomgang av årsmøtet, vart det plukka ut bryggesjefar, vi behandla saker som krev rask handling og diskuterte vegen vidare for småbåtlaget.
Når det gjeld etterslepet på vedlikehold blir det teke hand om omgåande. Det er i skrivande stund kalla inn til møte med alle bryggesjefane der vedlikehald/reparasjonar skal planleggast. 
Vi vil mellom anna lage piroversikter der vi får full kontroll over kven som eig plassar og kven som leiger. I tilleg vil vi sette nr. på alle båtplassane i hamna.
Ny heimeside er allerede oppe og går. Vi håper denne sida vil bli brukt og blir nyttig for heile båtlaget. Administratorar på sida er Jan Asle og Odd Arne. Dette fordi det skal bli enklare å formidle informasjon som kjem frå styret. Vi har også vore i kontakt med Eyolf og er glade for at han vil hjelpe oss litt slik at sida blir så god som råd.  Vi vil i tillegg prøve å henge opp den viktigaste informasjonen på ei tavle nede i hamna.

Jan Asle


 

 

 
 
 

 

Vårdugnad 2012

Det skal ryddast opp etter Dagmar. Gamle krybber som ikkje er i bruk vil bli fjerna. Alt trevirke og rekved skal samlast. Vi planlegg òg rydding av naustet på Gloppestad denne kvelden.
Ta gjerne med rive, hagesaks og liknande.
 
Vel møtt !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Då var dugnaden vel utført og styret takkar for stort oppmøte og glimrande innsats.Vi talde opp mellom 25 og 30 oppmøtte. Dette er veldig bra! Vi fekk rydda godt opp etter Dagmar, montert opp nye straumuttak, naustet på Gloppestad vart rydda og det vart teke service på slippvogna. Til og med den tilveksande vegetasjonen fekk en kraftig stuss :)
Vi har framleis nokre punkt på lista som skal utførast, derfor kjem vi til å kalle inn til fleire dugnadar etter kvart.

Jan Asle